Luật Bảo Vệ Quyền Tác Giả

Trang web của chúng tôi tuân theo các điều khoản về bến cảng an toàn của 17 USC §512, còn được gọi là Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Để gửi thông báo vi phạm bản quyền cho chúng tôi, bạn cần gửi một thông báo bằng văn bản bao gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó.
  • Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định vị trí tài liệu. Cung cấp URL trong nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi định vị nội dung một cách nhanh chóng.
  • Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ được.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm (Lưu ý rằng theo Mục 512(f) bất kỳ người nào cố ý và cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Sau đó Gửi thông báo vi phạm qua email tới [email protected]. Hoặc thông tin liên hệ chi tiết dưới cuối trang, xin cảm ơn!